Obchodní podmínky - www.reflexniprivesky.cz

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě reflexniprivesky.eu (prodávající), jehož provozovatelem je společnost AM Cygnet Company s.r.o., Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČO: 241 24 460. Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou      C 180772. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré obchodní vztahy jsou upraveny příslušnými zákony platnými v ČR. Obchodní vztahy mezi firmou a zákazníkem upravuje občanský zákoník a obchodní vztahy mezi firmami upravuje obchodní zákoník.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva (dále jen KS) je uzavřena okamžikem doručení elektronického potvrzení o závazném souhlasu dodavatele s návrhem spotřebitele (dále jen „objednávka“). Elektronické potvrzení je spotřebiteli zasíláno na e-mailový kontakt, který uvedl v objednávce.
 2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu reflexniprivesky.eu,  kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Kupující má možnost volit mezi platbou v hotovosti, dobírkou a bankovním převodem na účet prodávajícího. V případě platby na účet prodávajícího musí být peníze připsány nejpozději do 14 dnů od zaslání potvrzení objednávky kupujícímu, jinak bude objednávka zrušena.
 2. Expediční doba je 3 pracovní dny. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 3. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 4. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce. Aktuální ceny přepravného jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
 5. Při objednávce nad 500 Kč nebude kupujícímu přepravné účtováno.

IV. Rozpor s kupní smlouvou

 1. Není-li věc při převzetí spotřebitelem ve shodě s KS, má spotřebitel právo, aby dodavatel věc uvedl do stavu odpovídajícího KS, bezplatně a bez zbytečného odkladu. Věc dodavatel řeší podle požadavku kupujícího, a to výměnou nebo opravou věci. Spotřebitel může požadovat i přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od KS odstoupit.
 2. Pokud spotřebitel o rozporu z KS věděl před převzetím věci nebo ho sám způsobil, předchozí ustanovení neplatí.

V.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí neporušené zboží v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě.
 2. Peněžní částka vrácená zákazníkovi se bude rovnat kupní ceně výrobku.
 3. Částka bude kupujícímu vrácena v zákonné třicetidenní lhůtě na bankovní účet. Není-li znám účet spotřebitele, proběhne vrácení peněz inkasní složenkou.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré údaje, které kupující uvádí, podléhají ustanovením z. č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
 2. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. IČO, bankovní spojení, apod.), která jsou součástí objednávky, nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností AM Cygnet Company s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
 3. Údaje o kupujících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, přepravci atd.) a to pouze v nutném rozsahu.

VIII. Kontaktní údaje

Dodavatel zveřejňuje aktuální a úplné kontaktní údaje na www.reflexniprivesky.eu v sekci „KONTAKT“.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.